Dochody budżetu Lęborka w 2019 roku ustalono na 184.618.388,65 zł, w tym z tytułu pobieranych podatków 56.492.304,00 zł, pozostałe to dotacje, subwencje centralne i inne wpływy. Wydatki wyniosą 186.571.936,65 zł. Ponad 22% wydatków w budżecie zaplanowano na inwestycje, które w 2019 roku pochłoną 41.095.484,28 zł. Wśród najważniejszych wymieniono Lęborski Węzeł Przesiadkowy (15.729.445,44 zł), Skarby Lęborka- ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum (5.763.151,00 zł), Odnowiony Lębork – Rewitalizacja obszaru Nowy Świat (11.278.833,28 zł).

– Realizacja węzła przesiadkowego, zakup nowych autobusów, przejście podziemne, modernizacja ulic w rejonie Placu Pokoju, przebudowa wieży ciśnień, czekają nas duże przedsięwzięcia – wyliczał zaplanowane w budżecie inwestycje burmistrz Witold Namyślak.

Aby sfinansować wkład własny w realizowanych projektach ze współfinansowaniem UE, miasto wyemituje warte 4,8 mln zł obligacje, jednocześnie spłacając 5 mln zł zadłużenia z lat poprzednich.

– Przy tak dużym zaangażowaniu środków, jeszcze udaje nam się spłacić 200 tys. zł zadłużenia, to duże wyzwanie. W kolejnych latach, kiedy inwestycji będzie mniej, będziemy mogli więcej pieniędzy przeznaczyć na spłatę zadłużenia – odniósł się do kwestii deficytu burmistrz.

WIDEO: Retransmisja III sesji Rady Miejskiej w Lęborku (21.12.2018) >>

– Regionalna Izba Obrachunkowa dokonała analizy naszego budżetu na 2019 rok i nie widzi podstaw by nie można było tej uchwały zrealizować. Jesteśmy po kontroli RIO ostatnich czterech lat, należą się gratulacje dla Pani Skarbnik i urzędników, bo żadnych większych uwag nie było. Wszystkie projekty UE są kontrolowane, musimy przedstawiać wyniki tego co robimy, wydatki są pod nadzorem – kontynuował. – Powinnyśmy też więcej uwagi skupić na walce ze smogiem, jeśli uda się skorzystać z funduszy centralnych, będzie tym lepiej – zachęcał radnych Witold Namyślak.

Bezpieczeństwo

W budżecie zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 150.600,00 zł . Są to środki przeznaczone na wypłatę diet za udział w akcjach gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie strażaków i pojazdu oraz kwota 10.000,00 zł na doposażenie w ubrania specjalne RAPTOR NTX GOLD (Budżet Obywatelski 2019).

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w wysokości 354.797,00 zł. Na bieżące utrzymanie monitoringu miasta zaplanowano kwotę 28.930,00 zł. Zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne o wartości 150.000,00 zł pn. „Modernizacja Monitoringu Miejskiego”.

Transport, gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic to koszt 2.042.000,00 zł. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 363.300,00 zł. Gospodarka odpadami – kwota 5.139.300,00 zł. Oczyszczanie miasta – kwota 1.487.000,00 zł. Utrzymanie zieleni – kwota na wydatki bieżące 604.700,00 zł. Na realizację projektu p.n. „Więcej drzew i krzewów – Zielony Lębork” zaplanowano dotację z udziałem środków europejskich w wysokości 2.335.081,17 zł. Dopłaty w Zakładzie Komunikacji Miejskiej – kwota 1.661.353,00 zł. Wydatki na schroniska dla zwierząt zaplanowano w wysokości 128.000,00 zł.

Oświata, edukacja, wychowanie

Wydatki związane z oświatą zaplanowano na łączną kwotę 48.884.622,36 zł (wydatki bieżące) w tym wynagrodzenia i pochodne – 35.358.744,36 zł, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 6.620,300,00 zł. Na świetlice szkolne przeznaczono 952.373,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów to 141.800,00 zł. Na funkcjonowanie Żłobków zaplanowano kwotę 184.800,00 zł. Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano w wysokości 172.500,00 zł

Kultura fizyczna i sport

Dotacja 990.000,00 zł na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Lęborski Sport ”.  Na organizację imprez sportowych przeznaczono kwotę 302.500,00 zł

Pomoc społeczna i rodzina

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2.974.175,00 zł. Kwota 2.160.000,00 zł to wydatki na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe wynosi 752.000,00 zł.

Plan wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w wysokości 1.191.200,00 zł. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości 1.545.000,00 zł. Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 640.400,00 zł. Na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej zaplanowano kwotę 550.349,00 zł.

Na świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 15.058.820,00 zł. W ramach ustawy o wspieraniu rodziny zabezpieczono wydatki w wysokości 893.691,00 zł. Wydatki na Rodziny Zastępcze stanowiące dotację celową dla powiatu zaplanowano w wysokości 205.500,00 zł.

Wydatki urzędu i jego jednostek

200.000,00 zł zaplanowano na remonty zasobów komunalnych. 700.000,00 zł przeznaczono na zakup terenu pod nową bazę Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano w budżecie kwotę 8.665.486,00 zł, na którą składają się wynagrodzenia, zakup energii, centralne ogrzewanie, usługi remontowe i inne opłaty i składki. Na promocję miasta zaplanowano wydatki w wysokości 308.300,00 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto do budżetu kwotę 427.980,00 zł.

600.000,00 zł przeznaczono na działalność Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA, 1.150.000,00 zł na działalność Biblioteki Miejskiej, 1.100.000,00 zł na działalność Muzeum w Lęborku. Na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 2.954.000,00 zł. Na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej przyjęto do budżetu kwotę 3.056.500,00 zł.

Funkcjonowanie lodowiska to koszt 122.000,00 zł, funkcjonowanie hali sportowej 621.700,00 zł, remonty obiektów sportowych – kwota 40.000,00 zł, budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy PCE – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – kwota 200.000,00 zł.

Wydatki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.

ZOBACZ: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2019 rok w Bazie Aktów Własnych >>

Poprzedni artykułSZTORM W ŁEBIE. Pomagało kilka jednostek OSP, trwa szacowanie strat
Następny artykułNauka pływania dla dzieci z gminy Wicko

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj